MEDLEMSBETINGELSER

Opdateret 29. september 2022

 

DOS E-Sport MEDLEMSBETINGELSER

 

§ 1 GENERELT

Følgende medlemsbetingelser er gældende for dit medlemskab i DOS E-Sport.

Dit medlemskab i DOS E-Sport er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.

 

Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, bedes du opdatere oplysningerne på din Holdsport.

 

Ved oprettelsen af et medlemskab i DOS E-Sport accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser, også gældende regler om persondatapolitik, ligesom du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email.

 

Alle priser, gebyrer og lignende kan til hver en tid findes på www.DOSE-Sport.dk Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under §2.

 

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

DOS E-Sport forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, varighed af træningen, tidspunkt for træning, vilkårene for DOS PLAY, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab, i følgende tilfælde:

Det er nødvendigt for at sikre, at DOS E-Sport overholder lovgivningen.

Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.

DOS E-Sport foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter eller udvidelse med flere lokationer.

Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger, inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.

 

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i DOS E-Sport og på vores hjemmeside. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet med minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft, både pr. email, og ved opslag på vores hjemmeside. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra DOS E-Sports forøgede omkostninger.

 

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør medlemsbetingelsernes § 9. Vær opmærksom på at der er løbende måned plus én måned i opsigelsesvarsel.

§ 3 MEDLEMSKAB

Du kan se oversigten over DOS E-Sports gældende medlemskaber på www.DOSE-sport.dk.

 

§ 4A INDMELDELSE – HVIS DU ER MYNDIG

Du kan oprette et medlemskab i DOS E-Sport ved at melde dig ind online via vores hjemmeside. Dit medlemskab i DOS E-Sport er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 9.

 

§ 4B INDMELDELSE – HVIS DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal din værge eller forælder, indmelde dig. Som værge eller forælder indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. Du kan kun få et medlemskab i DOS E-Sport hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som DOS E-Sport måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

 

§ 6 TILMELDING/AFMELDING AF HOLD OG AKTIVITETER I DOS E-Sport

Med et medlemskab i DOS E-Sport kan du – foruden dit/dine faste hold – booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel boot camps og turneringer. De nærmere vilkår vedr. tilmelding til aktiviteter meldes ud i forbindelse med hver enkelt aktivitet.

 

For så vidt angår de faste hold, er du automatisk tilmeldt hver uge. Vi modtager meget gerne afmelding i forbindelse med ferier, sygdom mv. af hensyn til de øvrige holdspillere, her benyttes holdsport appen. Desuden forbeholder vi os retten til at give din plads til en anden, såfremt du ikke er fremmødt på holdets starttidspunkt.

 

§ 7 BETALING

Når du opretter et medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet 10 dage fra oprettelsesdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Dvs. de første 10 dage af medlemskabet er gratis. Herefter betales løbende medlemskaber månedsvis forud, den 1. i måneden.

 

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et medlemskab den 10. maj, skal du 10 dage efter indmeldelsen, den 20. maj betale for dit medlemskab for 11 dage i maj måned.

 

Vi benytter holdsport og deres quickpay betalingsgateway, her kan man vælge at betale igennem app Holdsport eller via en browser med det tilsendte link. Betalingsmidlerne er MobilePay eller kortbetaling.

 

§ 8 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis dit medlemskab ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. DOS E-Sport opkræver ikke på nuværende tidspunkt rykkergebyr, men tager retten til at oprette det hvis det bliver nødvendigt. Kunder vil naturligvis blive varslet med 45 dage. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har DOS E-Sport ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne eller bruge dit DOS PLAY abonnementet. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har DOS E-Sport ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til DOS E-Sport og fremvist dokumentation herfor.

 

DOS E-Sport forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKIs gældende regler. Gebyret fastsættes af DOS E-Sport.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 9 og 11, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

 

§ 9 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i DOS E-Sport med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Du opsiger dit medlemskab ved at sende en mail til KONTAKT@DOSE-SPORT.DK. Når du har opsagt dit medlemskab, modtager du en mail med besked med bekræftelse.

§ 10 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i DOS E-Sport har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til DOS E-Sport på mail, KONTAKT@DOSE-SPORT.DK.

Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

 

Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du ophæver købet af medlemskab i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen. DOS E-Sport har dog ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab. Du skal sende os dit kontonr. Og så overfører vi det indbetalte beløb. Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

 

§ 11 HUSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger kan DOS E-Sport til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. DOS E-Sport forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i DOS E-Sport for en kortere eller længere periode samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

 

§ 12 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning og DOS PLAY sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos DOS E-Sport. DOS E-Sport tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

§ 13 VÆRDIGENSTANDE

DOS E-Sport bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

 

§ 14 REFUNDERING FRA DOS E-Sport

I nogle tilfælde kan det hænde at du som medlem har penge til gode hos DOS E-Sport. DOS E-Sport vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt, og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette skriftlig henvendelse til DOS E-Sport via mailen KONTAKT@DOSE-SPORT.DK. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

 

§ 15 KLAGER

Hvis du i øvrigt ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en email til os på følgende adresse: KONTAKT@DOSE-SPORT.DK.

 

§ 16 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Bilag: Standard fortrydelsesformular

 

*Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til DOS E-Sport, Vestergade 2b, 4690 Haslev, e-mail adresse KONTAKT@DOSE-SPORT.DK.

 

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende

i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

 

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 

 

 

 

 

 

DOS E-Sport Persondatapolitik

 

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 16. september 2022

 

 

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger – medlemmer af DOS E-Sport

 

DOS E-Sport tager databeskyttelse alvorligt, og alle personoplysninger skal være sikre hos os. Her finder du information om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, herunder hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger oplysningerne, samt hvordan vi varetager sikkerheden, dine rettigheder og reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

 

 

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN

Al behandling af personoplysninger er underlagt EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), som er implementeret i alle EØS-lande.

"Personoplysninger" er oplysninger og vurderinger, der kan knyttes til eller identificere en fysisk person, f.eks. navn, telefonnummer, bopælsadresse, e-mailadresse, IP-adresse, billeder eller et identifikationsnummer.

Lovgivningen stiller strenge krav til behandlingen af personoplysninger. For at kunne behandle personoplysninger kræves blandt andet et tydeligt defineret formål og et retsgrundlag (f.eks. at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig, eller at du har givet samtykke til behandlingen). Der stilles også krav om fortrolighed og sikkerhed, indbygget databeskyttelse, vurdering af konsekvenserne for den registrerede og krav om, at vi som selskab overholder dine rettigheder.

Ifølge databeskyttelsesbestemmelserne er den dataansvarlige den, som afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. I enkelte tilfælde kan to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægge rammerne for behandling og er i så fald fælles dataansvarlige. En databehandler er den, som behandler personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige, og i sådanne tilfælde skal der foreligge en aftale mellem parterne om rammerne for behandlingen.

Datatilsynet [https://www.datatilsynet.dk/] fører tilsyn med, at persondataforordningen (GDPR) og gældende national lovgivning overholdes.

 

 

HVILKE TYPER PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES – HVORFOR, HVORDAN OG HVOR LÆNGE?

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Dataansvar

DOS E-Sport behandler personoplysninger som dataansvarlig i forskellige situationer. Du kan få flere oplysninger om dette i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Det formelle ansvar for behandling af personoplysninger ligger hos Personalet fra DOS E-Sport, der er ansvarlig for den aktuelle behandling. Du finder kontaktoplysninger nederst i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Vi indsamler og bruger personoplysninger til forskellige formål og med forskellige behandlingsgrundlag, afhængigt af hvilken relation du har med os, dine præferencer og eventuelle samtykker. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for det lovlige formål, som personoplysningerne indsamles til, hvorefter de slettes eller anonymiseres. Dette informerer vi yderligere om i det følgende.

Oplysningerne får vi fra dig. Hvis vi deler oplysningerne med andre, har vi beskrevet det i forbindelse med den aktuelle behandling.

 

 

 

 

 

 

GENERELLE BEHANDLINGSAKTIVITETER

 

Medlemsportal HOLDSPORT og e-mail

DOS E-Sport benytter en medlemsportal, HOLDSPORT, og e-mail som en del af det daglige arbejde og i den almindelige dialog med interne og eksterne kontakter.

For medlemmer indsamler vi navn, adresse, mail, telefon.

 

Når et medlem opsiger sit medlemskab i DOS E-Sport slettes data vedr. medlemsprofil senest efter 6 måneder. Krypterede, anonymiserede data for betaling gemmes i fem år, jf. bogføringsloven.

Vores ansatte er ansvarlige for at slette ustrukturerede personoplysninger i e-mails, der ikke længere er aktuelle, og mindst hvert år at gennemgå og slette unødvendigt indhold i deres e-mail-postkasse.

 

 

Fotos

DOS E-Sport tager løbende billeder og video i forbindelse med træning og i åbningstiden samt ved events i vores butik. Nogle af disse vil blive anvendt i markedsføringsøjemed på bl.a. Facebook og Instagram. Ønsker medlemmet eller medlemmets forældre, ikke at der optages foto af medlemmet, bedes der givet besked til DOS E-Sport på KONTAKT@DOSE-SPORT.dk.

DOS E-Sport vil i alle tilfælde, i situationen, hvor der tages fotos og video af medlemmer bede om mundtlig accept heraf.

Datatilsynet angiver: ”Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

 

”Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter”

Aktiviteter i DOS E-Sport betragtes som aktiviteter i en fritidsklub eller i en forening. https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

 

 

Generelt om DOS E-Sport’s retlige forpligtelser

DOS E-Sport behandler personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til love, forskrifter eller myndighedsbeslutninger. Dette gælder eksempelvis opbevaring af regnskabspligtigt materiale i henhold til lokal lovgivning for at overholde pålæg fra retten eller andre offentlige myndigheder.

Retsgrundlaget for denne behandling er at opfylde vores retlige forpligtelser, og vi opbevarer oplysningerne i henhold til de aktuelle lovkrav.

 

 

Generelt om sikkerhed

Det er nødvendigt for os at behandle personoplysninger for at sikre dine og DOS E-Sport værdier. Dette sker eksempelvis gennem adgangsstyring, logning på servere og systemer, drift af infrastruktur og firewalls.

Retsgrundlaget for denne behandling er hovedsageligt at opfylde vores retlige forpligtelser. Behandlingsgrundlaget kan også gælde forpligtelser, der er beskrevet i en aftale med vores medlemmer, samt vores legitime interesse i at beskytte dine og vores værdier. Opbevaringstiden vil afhænge af formålet med og retsgrundlaget for behandlingen.

 

Klagebehandling, regreskrav og retlige procedurer

DOS E-Sport bruger personoplysninger til at fastsætte, gøre gældende og forsvare retskrav, for eksempel i forbindelse med behandling af klager, regreskrav og retlige procedurer. Retsgrundlaget for denne behandling er DOS E-Sport legitime interesse i at opnå det beskrevne formål. For at opnå dette formål kan det i særlige tilfælde også være nødvendigt at behandle særlige kategorier af personoplysninger uden samtykke. Opbevaringstiden afhænger af det specifikke formål.

 

 

 

 

 

 

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Videregivelse af personoplysninger som følge af retskendelser

 

I det omfang, det er pålagt ved lov eller retslig afgørelse eller nødvendigt af hensyn til efterforskning af mulige lovovertrædelser mod vores virksomhed, kan relevante oplysninger udleveres til offentlige myndigheder eller andre berettigede.

 

Udlevering af personoplysninger til lande uden for EØS-området

 

I visse tilfælde kan det ske, at vi benytter leverandører eller samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger i lande uden for EØS-området. I sådanne tilfælde sørger vi for, at oplysningerne overføres i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og eventuelle godkendte standardaftaler og certificeringsordninger.

 

 

2.5 SÆRLIGT OM DIGITALE KANALER, KUNDER OG MARKEDSFØRING

DOS E-Sport behandler personoplysninger om medlemmer, potentielle medlemmer og besøgende på vores sociale og digitale kanaler, primært som såkaldt dataansvarlig, og i visse tilfælde som fælles dataansvarlig.

Dette informerer vi yderligere om i det følgende.

 

 

Sociale medier

DOS E-Sport har oprettet sider på forskellige sociale medieplatforme for at formidle information og markedsføring om os samt engagere os i dialog med vores interessenter. Vi er fælles dataansvarlige med operatørerne af disse platforme, som f.eks. DOS E-Sport’s side på Facebook, Instagram, og TikTok.

DOS E-Sport har en legitim interesse i at forstå og kommunikere med interessenter på sociale medier, som har valgt at følge os og kontakte os, mens det aktuelle sociale medie har sit retlige grundlag beskrevet i sin aktuelle databeskyttelseserklæring.

Hvis du besøger, synes godt om eller deler vores indhold på sociale kanaler som Facebook, Instagram, YouTube eller TikTok, indstilles der pixler for at aggregere data til målrettede annoncer mod segmentet. Dette kan ikke knyttes direkte til dig som person. Her kan du læse mere om, hvordan aggregerede data bruges til at vise annoncer, uden at annoncøren får at vide, hvem du er:

Facebook og Instagram https://www.facebook.com/ads/about/?en...

 

YouTube (ejes af Google) https://policies.google.com/pr...

 

 


 

Markedsføring

DOS E-Sport behandler personoplysninger for at markedsføre vores produkter og tjenester. Markedsføringsaktiviteterne inkluderer bl.a. segmentering af målgrupper for markedsføring, markedsføring baseret på køb eller brug af tjenester hos os m.m., udsendelse af nyhedsbreve og andre former for lovlig markedsføring.

Retsgrundlaget for denne behandling er hovedsageligt vores legitime interesse i at markedsføre DOS E-Sport produkter og tjenester. I enkelte tilfælde vil retsgrundlaget være samtykke.

Ved ophør af et kundeforhold vil vi kun bruge oplysningerne til direkte elektronisk markedsføring, hvis du har givet dit samtykke til dette.

Hvis du tilmelder dig nyhedsbreve, vil vi behandle personoplysninger i overensstemmelse med det aktuelle samtykke. Du skal kontakte os via KONTAKT@DOSE-SPORT.DK hvis du ønsker at trække dine samtykker tilbage.

 

Analyser og produktudvikling

Vi bruger aggregerede data til at gennemføre analyser, der hjælper os med at forstå potentielle og eksisterende kunders behov. Vi bruger sådanne oplysninger til at analysere, hvordan vores produkter og tjenester samt sociale og digitale kanaler anvendes, så vi kan videreudvikle disse for at kunne tilbyde mest mulig værdi.

Denne type aktiviteter udføres hovedsagelig på grundlag af aggregerede (sammenstillede) data, men kan i enkelte tilfælde også indebære behandling af IP-adresser. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at forstå og tilpasse os til vores kunders behov for at videreudvikle vores produkter og tjenester.

 

 

HVORDAN VI BESKYTTER OPLYSNINGERNE

DOS E-Sport benytter HOLDSPORT til at gemme personoplysninger som lever op til datatilsynets krav. Med god intern kontrol og god informationssikkerhed sikrer vi, at vi behandler personoplysninger lovligt, sikkert og forsvarligt.

Vi skal varetage den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, samtidig med at vi opfylder virksomhedens lovlige formål med behandlingen. Ifølge databeskyttelsesbestemmelserne indebærer dette en forholdsmæssighed, hvor vi ser på behandlingens art, omfang, formål og sammenhæng samt risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, og ud fra dette gennemfører vi passende tekniske og organisatoriske tiltag.

DOS E-Sport bestræber sig på at forhindre uautoriseret adgang til og videregivelse af personoplysninger. De personoplysninger, vi behandler, skal behandles fortroligt, og vi skal opretholde integriteten af dem og sikre, at de er tilgængelige i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

DOS E-Sport går ind for at opbygge en stærk virksomhedskultur, hvor åbenhed om, respekt for og bevidsthed om databeskyttelse blandt vores ansatte er afgørende for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af personoplysninger og andre data.

 

 

Tekniske tiltag:

Klassificering af personoplysninger for at sikre, at de implementerede sikkerhedsforanstaltninger står i forhold til risikovurderingen.

Vurdering af brug af kryptering og pseudonymisering af personoplysninger som risikobegrænsende tiltag.

Begrænsning af adgangen til personoplysninger for dem, der skal have adgang til dem for at overholde deres forpligtelser i henhold til tjenesteaftaler eller lovgivningen.

Brug af systemer, der afhjælper og forhindrer afvigelser.

 

Brug af sikkerhedsrevisioner for løbende at vurdere, hvorvidt gældende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige.

 

 

 

 

 

 

HVAD ER DINE RETTIGHEDER, NÅR VI BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER?

Du har ret til at kræve indsigt, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har endvidere ret til begrænsning af behandlingen, ret til indsigelse mod behandlingen og ret til dataportabilitet.

Ønsker du indsigt i hvilke data DOS E-Sport opbevarer om dig eller ønsker dem slettet, bedes du skrive til DOS E-Sport på KONTAKT@DOSE-SPORT.DK.

 

 

KLAGER, AFVIGELSER OG HÆNDELSER

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke stemmer med det, som er beskrevet her, eller at vi på anden måde bryder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, håber vi, at du vil kontakte os hurtigst muligt.

DOS E-Sport ønsker, at alle hændelser og afvigelser, der kan påvirke databeskyttelsen eller informationssikkerheden, skal indberettes til os ved at indsende en henvendelse via KONTAKT@DOSE-SPORT.DK. Henvendelser håndteres og følges op af databeskyttelsesressourcer i overensstemmelse med vores interne procedurer. Når du indberetter en sag til os, vil du også få oplysninger om, hvordan du kan komme i kontakt med os for at følge op på den.

Du kan også klage til datatilsynet. https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til- datatilsynet/

 

 

ÆNDRINGER

Vi opdaterer med jævne mellemrum denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for at give dig korrekte oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger. Hvis der kommer væsentlige ændringer, informerer vi dig om, at der er foretaget ændringer på vores websider, kundeportaler og i eventuelle nyhedsbreve.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af personoplysninger eller andre spørgsmål om databeskyttelse, kan du altid kontakte os ved at indsende en henvendelse via KONTAKT@DOSE-SPORT.DK

 

 

Du kan også benytte følgende kontaktoplysninger:

DOS E-Sport,

Vestergade 2b,

4690 Haslev.

Telefon: 93 63 62 72 

 

E-mail: KONTAKT@DOSE-SPORT.DK (undlad at sende persondata i en usikker e-mail)